shariyat e sabiqah - hujat agar mansokh na ho - tafseer mazhari.pdf